Punica granatum peel extracts: HPLC fractionation and LC MS analysis to quest compounds having activity against multidrug resistant bacteria

Journal Article
Ullah, I. Khan, H. Rahman, Nasser M. Abd El-Salam, A. A. Hussain, T. A. Khan, U. A. Khan, M. Qasim, M. Adnan, A. Azizullah, W. Murad, A. N. Muhammad and R. . 2017
المجلة \ الصحيفة: 
BMC Complementary and Alternative Medicine
رقم العدد: 
(247)
رقم الإصدار السنوي: 
17
الصفحات: 
6