تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
User Image

V.S. Periasamy M.Sc., Ph.D

Associate Professor

Associate Professor of Nano-Biotechnology

كلية علوم الأغذية والزراعة
AA40, Nanobiotechnology and Molecular Biology lab, Department of Food Science and Nutrition
صفحة

Tools

<script type="text/javascript">
<!--//

function cellcalc(w){ 
conv = 10000;
conml = 1000;
dev = 4;

      w.wac.value=((w.w1.value*1)+(w.w2.value*1)+(w.w3.value*1)+(w.w4.value*1))/(4);

    w.tcml.value=(w.wac.value*conv);
    
    w.dscnv.value=(conml*w.dscnw.value*1)/(w.tcml.value*1);
}

//-->
</script>
<form name="w">
<p>
</p>

<TABLE border=1>
<TR>  
<TD><DIV ALIGN=CENTER>W1</DIV></TD>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>W2</DIV></TD>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>W3</DIV></TD>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>W4</DIV></TD>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>Seeding density</DIV></TD>
</TR>
<TR>
<TD><input type="text" name="w1" size="5" value="" /></TD>
<TD><input type="text" name="w2" size="5" value="" /></TD>
<TD><input type="text" name="w3" size="5" value="" /></TD>
<TD><input type="text" name="w4" size="5" value="" /></TD>
<TD><input type="text" name="dscnw" size="5" value="" /></TD>
</TR>
</TABLE>
<br />
<input type="button" NAME="C" value="calculate" onclick="cellcalc(this.form)" />
<br />
<br />
<TABLE border=1>

<TR>  
<TD><DIV ALIGN=CENTER>Average count</DIV></TD>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>Total cells per mL</DIV></TD>
<TD><DIV ALIGN=CENTER>Withdrawing MicroL</DIV></TD>
</TR>
<TR>
<TD><input type="text" name="wac" size="5" value="" onfocus="this.form.C.focus()" /></TD>
<TD><input type="text" name="tcml" size="5" value="" onfocus="this.form.C.focus()" /></TD>
<TD><input type="text" name="dscnv" size="5" value="" onfocus="this.form.C.focus()" /></TD>
</TR>
</TABLE>

</form>