faculty
 
Hessah Farhan Alshammari


<King Fahad Cardiac center for Cardiac disease and surgery >
<College of medicine>


H.al.shammari@hotmail.com

healshammari@ksu.edu.sa


PO Box 121764

11711

Riyadh


Kingdom  Saudi Arabia

 

Important Links
  http://http://stemcells.nih.gov/info/basics/