نماذج الإختبارات :

 

 

امتحان درس قرائت (1) دانشـﮕاه ملـﮏ سعود (زبان فارسى ) 

الف: متن هاى زيرا به زبان عربى ترجمه نمائيد :

1-   شش ماه اول سال ايرانى هر يـﮏ سى ويـﮏ روز دارد :

2-   بوى غذاهاى تند از دكانها مى آمد

3-   ﭙدر براى ثريا يـﮏ ﭙيراهن قرمز خوشـﮕل خريده بود

4-   شاخه ى درخت كج روئيد

5-   كشاورزان زحمتكش خوب تلاش مى كنند تا محصول زياد بردارند

6-   كى ﭙدرت از سفر برﮔشته است .

 

 

ب- در جمله هاى زير ضمير متصل مناسب بﮔذاريد :

1- ﮔل هاى باغـﭼـه                  شكفته اند

2- آنها بادوستان                 به مدرسه رفتند

 

ج- در جمله هاى زير قيد يا صفت مناسب بكار ببريد :

1- دوستم                از سفر آمد

2- ما                     بازى را باختيم

3- غذاى              خوشمزه است

4- نامه               احمد رسيد

 

د- اعداد زيرا به حروف بنويسيد :

219         111           990         1865              12105

 

هـ- واﮋﮔان زير را معنى نمائيد :

هرﮔز  -  بادام – خواهر-   سفت – درخشان- فرستاديم –خشک- آينه- شايد

 

و- باهر يـﮏ از كلمه هاى زير يـﮏ جمله بسازيد :

كدام                                         

ﭼند

ﭼﮕونه

كجا

 

 

 

 

 

 

 

امتحان لغويات النص

متن زير را تحليل نمائيد :

از وقتى كه ايرانيان اين شهر را از دست داده اند , ديـﮕر صبحها هنـﮕام سـﭙيده دمان , ظهرها در موقع درخشندﮔـى آفتاب طرب انـﮕيز وسط روز عصرها هنـﮕام وداع افتاب ونيمه شبان در موقع سكوت جهانـﮕير بانـﮏ ملايم وحزين مؤذن وآواز عاشقانه او بـﮕوش مردم نمى رسد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان درس لغويات النص دانشجويان دانشـﮔاه ملـﮏ سعود :

متن زير را تحليل نمائيد :

 

 

امروز اول فصل زمستان است . مردم لباس ﮔرم زمستانى مى ﭙوشند . وقتى برف سنـﮕين مى بارد , همه مردم بيمار مى شوند , آنها در خانه مى مانند . زمستان فصل سرما زيبا است . ايرانيان دوا را دارو مى ﮔويند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان لغويات النص

متن زير را تحليل نمائيد :

دختر ﭙاكدلى بر لب رود نشسته بود , ريزش آب وغرش موجهاى تند را تماشا مى كرد وخود به خود مى ﮔفت هزاران سال است كه من اين راه را با جوش وخروش مى ﭙيمايم . اين برآمدﮔـى را كوهان مى نامند در كوهان من مقدارى ﭼربى هست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان قرائت (1)

الف: متن هاى زير را ترجمه نمائيد :

1-    مادر ثريا واحمد را از خواب بيدا مى كند , آنها دست وصورت خود را با صابون مى شويند وبا حوله خشـﮏ مى كنند وخود را در آئينه نـﮕاه مى كنند .

2-             شاخه درخت كج روئيد

3-             برندﮔان رنـﮔارنـﮓ در درختان سبز مى سازند

4-             او هواى سرد را دوست دارد

 

ب- جمله هاى زير را كامل كنيد :

1- مادر...... بـﭼـه هارا دوست مى دارد

2- ديشب باران .......باريد

3- آنها با ........ به مدرسه رفتند

4- احمد لباس را ...........

ج- جمله هاى زير را مرتب نمائيد :

1- كيست – آن – زياد – از - ﭙول

2- را – ثريا- زيبا – هم – لباسهاى – دارد – دوست

3- شلوغ – بود – درختان – خيابان – از ﭙر

 

 

 

 

 

 

 

امتحان ترجمه ادارى

متون زير را به زبان عربى ترجمه نمائيد :

1-    با اين حال يـﮏ منابع اصلى بر سر توافق در مذاكرات هنوز ﭙا برجا بود . دولت ايران تأكيد مى كرد كه جزيره ى خارک كه ﭙايانه نفت عمده ايران مى باشد بايد بعنوان خط مبدا براى اندازه ﮔيرى محسوب شود .

2-    طرز كار يكى يا ﮔروهى از كاركنان دريـﮏ شعبه , اداره , سازمان , انبار, ﭙاشـﮕاه , ﭙادﮔان , اموزشـﮕاه وغير اينها .

3-    مثلا بر ماه يا هر شش ماه با يـﮏ سال يـﮏ بار , در آمد , زبان وسود يـﮏ شركت يا بانـﮏ , وضع آموزشى يـﮏ دانشكده بررسى وبرآورد مى شود .

4-    ﭼاﭗ وانتشار آﮔاهى در نشريات ورسانه هاى ﮔروهى بدون كسب مجوز ممنوع است وبيـﮕرد قانونى دارد .

5-    وزارت فرهنـﮓ وارشاد اسلامى مى تواند در هر مرحله اى , از برﮔزارى  مسابقه اى كه مغاير با مفاد آئين نامه اجرايى برﮔزارى مسابقات باشد جلوﮔيرى بكند .

6-             راهنماى در خواست مجوز برﮔزارى نمايشـﮔاههاى هنرى.

 

 

 

 

 

 

امتحان قرائت (1)

خيابان شلوغ ﭙر از درختان زيبا است , روز روشن جاى خودرا به تاريكى مى دهد . بوى غذاهاى تند از دكانها مى آيد . احمد ﮔرسنه است . به خيابان كج مى ﭙيـﭼد وبا قدمهاى تند بسوى خانه مى رود , آن ﮔلهاى زيبا روئيدند , اين ﮔوشت نرم را بخوريد .

 

1-             متن بالا را به زبان ﮔفتارى بنويسيد

2-             صفت ها وقيدهاى آن را مشخص نمائيد

3-             يـﮏ فعل ماضى ويـﮏ فعل مضارع را مشخص كنيد

4-             متن بالا را به زبان عربى ترجمه نمائيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان درس قرائت (4) رشته زبان فارسى دانشـﮕاه ملـﮏ سعود :

الف: متون زير را به زبان عربى ترجمه كنيد:

1-    نمايش خود شكل ها وشاخه هاى ﮔوناﮔون دارد . اﮔر بازيكنان داستان سخن نـﮕويند وتنها باحركتهاى بدن وحالت هاى صورت , صحنه ها را نشان دهند به نمايش ﭙانتوميم مى ﮔويند .

2-    با غروب آفتاب همه رو به سوى شيراز نهادند , آسمان شيراز به رنـﮓ سرخ زيبايى در امده بود.

3-    ﮔلى در حالى كه تند تند انار مى خورد ﭙرسيد امشب شب ﭼله است ﭼرا هم اينجا جمع شده ايم .

4-    نيروهاى ﮋاندارمرى ومرزبانى كه حافظ مرزها ومناطق روستايى ودور افتاده است .

5-    امر مهم تربيت جوانان بلند نظر براى مشاركت در دﮔرﮔونى ﭼهره زندﮔـى در شهرها وروستاها ورفع نيازهاى وطن از نظر علمى بر دوش استادان ﮔذاشته شده است

ب- با هريـﮏ از كلمه هاى زير را جمله بسازيد .

كارﮔردان

سرﮔرم كننده

دوستداران

 

ج- جمله زير را مرتب نمائيد

1- بود – هوا – برف- سرد- سفيد – مى باريد

2- رئيس- دارد – قرار- كشور- رأس – در – مجريه- قوه

3- ﭙر – باغ- بودند- حافظ – از – آرامـﮕاه – تماشا- بود – آمده – زيبا – براى – كه – مردمى

 

د:1- نمايش را تعريف كنيد :

2- عربستان كجا قرار دارد

3- قوه قانونـﮕزارى ﭼطور تشكيل مى شود ؟

 

 

هـ: واﮋه هاى زير را معنى نمائيد :

شتافتن – جنـﮓ – ارديبهشت – همشيره_ - ﭙرده- همان- شاخه – همواره – بردوش كشيدم _ واﮔزارى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان واﮋه سازى (1)

در باره كلمات زير هر ﭼـه مى دانيد بنويسيد , وآنها را ترجمه نمائيد:

 

ﮔوهر - ﭙنبه - ﮔندمزارد – درﮔـاه – جشنوراه- تلخ – مرغدل – زنجان- خرﭼنـﮓ - نوروز- ويران – بزدل – قندان – زود باور- تاكستان- ﭙرور- ﭙر - ﮔلخانه- باغـﭼـه- همريش- دشياد – ديولاخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان قرائت (1)

 

الف: متن زير را كلمه به كلمه ترجمه كنيد

ﭙرندﮔان رنـﮕانـﮓ در درختان سبز لانه مى سازند . ابرها ﮔاهى در آسمان آبى ﭙيدا مى شوند ونم نم مى بارند , بعد خورشيد درخشان خيلى روشن نمايان مى شود .

 

ب- در متن زير فعل ها را مشخص كنيد وزمان آن ها را بنويسيد :

محمد كتابش را ﮔم كرده بود . او به من ﮔفت كتابت را به من قرض بده من كتابم را به او دادم .

 

 

ج- جاهاى خالى را باكلمه مناسب ﭙركنيد :

1- دوستم ………….از سفر آمد

2- او ………….كتاب مى خواند

3- ……….. ﮔوش بدهيد

4- نامه ……… احمد رسيد

5- آن كفش هاى ………. از كيست ؟

 

د- ريشه ماضى ومضارع مصدرهاى زير را بنويسيد . مصدرها را معنى كنيد :

ريختن – ديدن- فرستادن – ساختن- نشستن – شستن- خواستن .

 

 

 

 

 

هـ- كلمه هاى زير را معنى نمائيد :

راست – خيابان – كج – نرم- هندوانه- ﭙائيز- خوشـﮕل – هرﮔز – شاخه – نـﮕاه كردن .

 

 

 

 

 

 

امتحان آئين نﮓارش (1) دانشكاه ملك سعود ترم دوم :

 

ده جمله درباره مادر بنويسيد ونكات زير را رعايت كنيد :

1-             يـﮏ جمله اسنادى مضارع

2-             يـﮏ جمله اسنادى ماضى

3-             جمله ى فعلى با مشخصات زير:

    ماضى ساده + متمم

    ماضى استمرارى+ مفعول ومتمم

    ماضى نقلى + صفت ومفعول ومتمم

    ماضى بعيد + صفت وقيد

    مضارع اخبارى + عدد وصفت وضمائر متصل

   مضارع التزامى + مفعول وقيد ومتمم

   فعل مركب + قيد زمان

   فعل مركب +صفت وقيد زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان قرائت (2)

الف : به سوال هاى زير جواب بدهيد :

1-ايا اين ﭙسر دختر آقاى جمشيدى است ؟

2- ثريا كجا رفت ؟

3- كدام دانشجو به خانه مى رود؟

4- ﭼﮕونه ﭙدرت از جده آمد ؟

 

ب- جاهاى خالى را با كلمه مناسب ﭙركنيد :

1- احمد ........ثريا است وثريا ........احمد است

2- خانم جمشيدى ﭼـه وقت .............

3- بيـﮋن .......... كجا برد؟

4- ثريا ............ نامه داشت؟

 

 

 

 

 

 

 

ج‌-            متن زير را به عربى ترجمه نمائيد:

استاد به ثريا كتاب داد , ثريا كتاب را كرفت . ثريا از استاد سوال كرد , استاد جواب داد , ثريا حرف استاد را شنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان ترجمه ادبى

 

متون زير را با رعايت نكات ادبى موجود عربى ترجمه نمائيد :

هركه  با دشمنان صلح مى كند                         سر آزار دوستان دارد

بشوى اى خرد مند ازآن دوست

كه با دشمنانت بود هم نشست

خويشتن از جمله ﭙيران شمار

كار جوانان به جوانان ﮔذار

خشت زدن ﭙيشه ﭙيران بود

باركشى كار اسيران بود

 

درنهاخانه جانم كل ياد تو درخشيد

باغ صد خاطره خنديد

عطرصد خاطره بيـﭼيد

يادم آمد كه شبى باهم از آن كوﭼـه ﮔذشتيم

ﭙرﮔشوديم ودرآن خلوت دلخواسته ﮔشتيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان درس قرائت (4) دانشـﮕاه ملـﮏ سعود :

 

الف: متن هاى زير را به زبان عربى ترجمه نمائيد:

1-             براى آﮔـاه شدن از داستان ها نيز راههاى ﮔوناﮔونى هست

2-    اﮔر كشور شان در معرض خطر قرار بـﮕيرد آمادﮔـى لازم را براى دفاع از كشور خود داشته باشند .

3-    دايى ﮔلى كه مرد درس خوانده اى بود جواب داد : ﮔلى جان ايرانيان قديم روز دهم ماه بهمن را جشن مى ﮔرفتند .

4-    باغ زيباى  آرامـﮕاه حافظ ﭙر از مردمى بود كه براى تماشا آمده بودند بعضى عكس مى ﮔرفتند

5-             وقتى به مهمانى مى رويد احساس خوشايند داريد

6-             ديـﮕر نبايد به انتظار اين وآن بمانيم داس ها را تيز مى كنيم .

 

ب- براى هر يـﮏ از واﮋه هاى زير يـﮏ مترادف بنويسيد :

 

برزﮔر – يارى – لانه – قدرت – مقننه- ده – حراست - ﮋاندارمرى.

 

 

 

 

ج- جمله هاى زير را مرتب نمائيد :

1- رئيس , قراردارد , كشور , رأس , در , مجريه , قوه .

2- شكل ها , دارد, شاخه هاى , و, ﮔوناﮔون, نمايش

3- كشتزارى , خود , جوجه هاى , بلدرﭼين , دو, در , زندﮔـى مى كردند, با.

 

د-  سوالهاى زير ﭙاسخ دهيد :

1- شبه جزيره عربستان در كجا قرار دارد ؟

2- نمايش ﭼيست؟

هـ- واﮋه هاى زير را معنى نمائيد:

ﭙيرامون – ميانكين- واهمه- وابستكان – سر ﮔرم كننده – سياهى لشكر – بريدﮔـى – همواره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان آئين نـﮕارش ترم ﭼهارم زبان فارسى دانشـﮔاه ملـﮏ سعود :

حد اقل ﭙانزده جمله در باره جوانى بنويسيد :

1-             افعال متنوع بكار ببريد .

2-             از قيد وصفت ومتمم وعدد وضمائر استفاده نمائيد

3-             اسلوب جمله ها متنوع باشد.